گروه نانوسیتی عمان در ایران NANO 2017 در تهران برگزار خواهد شد تا پروژه نانوسیتی عمان را برای شرکت های ایرانی برگزار کند؛

1. با شرکت های بالقوه ایرانی مشورت کنید

2. بافندگی کسب و کار

3. اجرای پروژه در ایران