نانوتکنولوژی دبی، این رویداد برای این نسخه از سال 2017 به منظور تبدیل شدن به نمایشگاه و کنفرانس سالانه 2017 نانوتکنولوژی خاورمیانه در سالن کنفرانس بین المللی، مرکز بین المللی کنوانسیون و نمایشگاه دبی (DICEC) / مرکز تجارت جهانی دبی برگزار خواهد شد.